Sheraton Miami Airport Hotel & Executive Meeting Center

3900 NW 21st Street

Miami, FL 33142

Telephone (305) 871-3800